IKT i matematikundervisning

Jag hade för ett litet tag sedan glädjen att bli inbjuden till en träff för att diskutera en ny modul för mattelyftet, med inriktning ”IKT i matematikundervisning”. Sedan dess har jag försökt samla och systematisera mina tankar om IT i matteundervisning. Det är jättesvårt – det är ett spretigt ämne, och förutsättningarna är ganska knepiga.

I den här bloggposten vill jag skriva ner de tankar jag har hittills; delvis för att få bättre ordning på dem, men framförallt för att försöka samla in reaktioner och fler tankar från andra. Dig, till exempel. Träffen är den 24 mars, men jag tar förstås gärna emot kommentarer även efter det.

(Jag använder uttrycket IKT och IT som synonymer, med preferens för ”IT”. Om någon undrade.)

Läs mer

Annonser

En lyckad laboration

Jag genomförde just en laboration i två av mina klasser, där jag testade ett lite nytt grepp. Från början hette laborationen ”Arkimedes princip” och gick i princip ut på att mäta undanträngd vätska samt lyftkraft för föremål som sänks ner i vatten. Nu heter den istället ”Tyngd under vatten” och går ut på att försöka beskriva vad som händer med tyngden hos föremål när de sänks ner i vatten.

Instruktionerna är i princip frågeställningen ovan, tillsammans med ett allmänt förslag på arbetssätt:

 1. Testa att göra lite olika mätningar

 2. Formulera idéer kring vilka egenskaper som kan spela roll tyngd under vatten

 3. Gör fler mätningar, där ni (om möjligt) bara varierar en av dessa egenskaper

 4. Revidera era idéer, flera gånger om det behövs

 5. Försök formulera en teori eller ett samband som förutsäger ett föremåls tyngd under vatten

 6. Försök att hitta sätt att motbevisa teorin/sambandet genom nya experiment

 7. Revidera era idéer, flera gånger om det behövs

Läs mer

Mest rättvist med prov?

En kollega i det utvidgade kollegiet lyckades formulera något som undflytt mig länge:

Kan det vara så att ett gammeldags prov är det mest rättvisa för att visa vad man faktiskt besitter för kunskaper och färdigheter i ett ämne?

Det är en fråga som är otroligt viktig att ställa, i alla fall i matematikämnet. Varför? För att så många mattelärare anser att svaret är ”ja” – och många tycker att svaret är så självklart att man inte ens kan se att det skulle vara en fråga. ”Det är prov man använder för att ta reda på vad eleverna kan, ju.”

Det finns en hel del fördelar med ”gammeldags prov”, och de ska inte underskattas:

 1. Elever arbetar individuellt, så man kan bedöma vad var och en kan (istället för vad exempelvis fyra elever presterar tillsammans).
 2. Det är förhållandevis lätt att ha provfrågor som täcker in olika delar av centralt innehåll, och i viss mån även olika förmågor. Man kan alltså få en hel del användbart betygsunderlag.
 3. Alla elever får samma prov, och (för det mesta) samma tid på sig för att skriva provet. Det är alltså lätt att hävda att provet är rättvist.
 4. Med nedskrivna provsvar minskar risken för att lärarens uppfattning av eleven som person påverkar bedömning av kunskaper och färdigheter. Här kan man, igen, hävda att proven är bra ur rättvisesynpunkt.
 5. Provskrivningar är också tidseffektiva – på två lektionstimmar kan läraren samla in material för att bedöma kunskapsläget för en hel klass (eller fler).

Alla dessa fördelar är verkliga och påtagliga – med undantag för nummer tre – och jag vill hävda att de gör traditionella prov till ett bra sätt att samla betygsunderlag. Men det finns ett problem: Det är alltför vanligt att med tankesättet att traditionella prov är det enda sättet att visa kunskaper. Läs mer