Vad Sverigedemokraternas principprogram säger om skola och utbildning

Det är inlägget är en del i min serie om vad partiprogrammen säger om skola och utbildning. Först är relevanta utdrag ur partiprogrammet (eller motsvarande) där jag markerat sådant som jag tycker är meningsfulla ställningstaganden, sedan mina egna kommentarer och reflektioner. Du kan hitta samtliga partiprogram på kursplanering.se, om du vill läsa dem i sin helhet.

Utdrag ur Sverigedemokraternas principprogram

Det är utdraget är från principprogrammet 2011, vilket är det som är länkat till på Sverigedemokraternas sajt (2014-08-17). Det finns också ett särskilt inriktningsprogram för skolpolitik, men i den här jämförelsen fokuserar jag på partiprogrammen.

Till de mest centrala delarna av välfärden räknar vi vården, skolan och omsorgen samt de ekonomiska trygghetssystemen i form av försörjningsstöd, pension, arbetslöshetsersättning och sjukförsäkring. Stat och kommun skall stå för finansieringen och tillsynen av vården, skolan och omsorgen, men när det gäller utförandet av dessa välfärdstjänster skall alternativa och privata driftsformer vara tillåtna.

[…]

Samtidigt som Sverigedemokraterna förespråkar att staten återtar huvudmannaskapet för skolan, framförallt för att garantera en jämbördig skolgång för våra elever, betonar partiet den pedagogiska valfriheten, och menar att elever och föräldrar skall ges goda möjligheter att välja skola och skolform.

Sverigedemokraterna menar att friskolorna skall fungera som ett komplement till den offentliga skolan, inte minst för att öka utbudet och valfriheten, men också för att sätta press på den offentliga skolan i syfte att öka kvaliteten i densamma. Det är dock viktigt att andelen friskolor inte blir så stor att kvaliteten i den kommunala skolan blir lidande.

Mobbning, sexuella trakasserier och utanförskap i skolan måste motverkas på samma sätt som på alla andra arbetsplatser. Trygghet och studiero för skötsamma elever måste alltid vara överordnad bråkiga elevers behov. Högpresterande såväl som lågpresterande elever skall kunna få stöd och stimulans.

Sverigedemokraterna är positiva till att eleverna ges möjlighet till medbestämmande – ett reellt inflytande – på skolan, inte minst som ett led i att träna eleverna i demokratiska arbetssätt och demokratiskt tänkande.

Syftet med betyg skall vara att dels rättvist kunna mäta kunskap och arbetsinsats, dels stimulera eleverna och uppmuntra dem till bättre resultat.

Fostran och förmedling av värderingar är primärt en uppgift för familjerna. Skolans skall dock inskärpa vikten av ett gott uppförande och betona värdet av demokrati, varje människas unika värde samt respekt för det svenska kulturarvet.

Sverigedemokraterna vill främja en utveckling som ger familjerna en större självständighet och ökad valfrihet. Alla barn är olika och har olika behov. Ett stort utbud av barnomsorgsformer, inklusive goda möjligheter för föräldrarna att själva ta hand om sina barn under de tidiga åren, skall därför eftersträvas.

Centralt inom alla former av barnomsorg är att barngrupperna skall vara så små som möjligt, att föräldrarna skall erbjudas ett betydande inflytande över verksamheten, att barnens fantasi och leklust tillvaratas på bästa sätt och att stress- och bullernivåer reduceras till ett minimum.

Mina tankar och reflektioner

Sverigedemokraterna skriver inte särskilt mycket om skolan i sitt principprogram, men två saker gör de tydliga:

  • Sverigedemokraterna vill att skolan ska vara statlig
  • Sverigedemokraterna vill ha kvar det fria skolvalet

På ett par ställen syns saker som vikten av ”gott uppförande” och ”respekt för det svenska kulturarvet”, men inget som egentligen är kontroversiellt. Däremot hittar jag tre plumpar (enligt mig) i deras argumentation:

  • Att friskolorna ska sätta press på den offentliga skolan, och därmed öka kvaliteten på densamma, skulle jag vilja se forskning som stödjer. (Eller inte.)
  • ”Trygghet och studiero för skötsamma elever måste alltid vara överordnad bråkiga elevers behov.” Det här är en olycklig hållning och prioritering. Stöd i skolan är inte något man ska förtjäna – det ska fördelas efter behov.
  • ”Syftet med betyg skall vara att dels rättvist kunna mäta kunskap och arbetsinsats”. Betygen har inte som syfte att mäta arbetsinsats. Alls.
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s